جشنواره فرهنگ استانها

چهارشنبه يکی از بچه ها گفت که جشنواره شروعشده وامروز هم استان ما برنامه داره
رفتيم اميريه زود رسيديم رفتيم غرفه ها رو ببينيم بد نبود
مسئول ها هم خوب بودند اما دختر های داخل غرفه ها فکر کرده بودند اومدند عروسی
اينقدر از اين خوشگل کننده ها به خو دشون ما ليده بودند که نگو
فقط هم به پسرها جواب می دادند برا ماکه بد نبود!
خلاسه ساعت ۶شد ونوبت استان ما بود قرار بود چندتا ازمسئولها بياند واقای علیپور
که مع روفترين نوازنده و خواننده استان ما هستند
خلاسه بعد از سخنرانيها نوبت موسيقی شد سالن ديگر جانداشت
چند قطعه که اجرا شد بچه هارو جو گرفته بود.دست می زدندو هلهله می کردند.
چند نفر هم رفتن بالای سن که بر قصند اقای علیپور اجازه

نداد ولی بچه ها ول نمی کردنی رفتنو يک دور که زدن مسئول سالن با چند نفر بيسيم بدست
رفتن ومانع شدند وهرچه ما اعتراض کرديم اجازه ادامه ندادند

/ 0 نظر / 15 بازدید